Home I Paintings I ShowsBlog I Studio I WebstoreFilm & Photo I Info I Contact I Links


Serenade, 250 x 120 cm, mixed media on canvas

Wie Eelco Maan kent, leest in zijn werk de synesthesie van een veelbewogen leven. Fikkies in het zuchtend kreupelhout. Bezwete kelders: gitaren, snaren, trommelklanken van de underground. Poëzie, vitalisme, soefisme, wijzen van begeerte. Woorden aarzelen boven wit papier. En dromen, vloeren vol dromen. Kleurenkakofonieën van kwasten, boeken, schildersdoeken, tubes, stokjes en notitieblokjes.

In de ‘goddelijke vonk’ gelooft-ie evenwel niet. Hollandse nuchterheid overwint het wanneer het gaat om ‘inspiratie’ of ‘steun van de goden’. Op inspiratie wacht je niet, die moet je maken. Het heeft geen zin om broedend of maanziek rond te stiefelen; inspiratie borrelt vanzelf op tijdens de arbeid. Vroeg opstaan en hard werken zetten meer zoden aan de dijk. We noemen de trouwe dijk waaraan hij als kind speelde, de polder, de eenzame boerderijen aan door bomen omzoomde landweggetjes. Meer dan de goddelijke vonk ontspruit het oer-Hollandse landschap aan zijn kunst. Hoewel de kleur groen daarin niet of nauwelijks terugkomt, is de natuur er alomtegenwoordig. De veelkleurige luchten boven de IJssel, de straffe doch genadige windvlagen, de vroeggeboren, rozevingerige dageraad. Bekroosde sloten staan bedaagd in oneindig laagland. Vooral: de geur van vrijheid.

Maar zien wij landschappen? Rurale schetsen? Pastorale scènes? Dat is Maans eer te na. Hij kiest de minder voor de hand liggende weg.Zijn vegen op het doek zijn lyrische abstracties. Abstract werk dat zijn nuchterheid wellicht staaft door noeste productie, maar voor de goede verstaander in niets lijkt op de afwezigheid van inspiratie, deze eruptie van kleuren en vormen.

Daarin lijken de kleuren soms onaards, beschenen door een vreemd licht. Maanlandschappen? Geen God support maar pantheïstisch pandoer? De helderheid van het rood, de mystieke blauwen, het intense, bijna perverse geel; om beurten wedijveren en harmoniëren ze met elkaar en met hun vormen. Wie kijkt, kijkt andermaal. Het wordt een schouwspel, een les in zien, een les in zijn. Een twijfelen, wikken en wegen, een struikelen, zich verdrinken en weer bovenworstelen. Een eindeloze zoektocht.

De streken op het doek lijken op het eerste gezicht van weinig moeite te getuigen, maar dat is slechts schijn. Het is een onuitputtelijk experimentele strijd met diverse materialen. Collages en assemblages van acrylverf, uitgeknipte, afgebrokkelde of gescheurde elementen en rijst- en crèpepapier. Spuitbusontladingen. Vuistdik cement en tegellijm. Behoedzaam stukend met een plamuurmes, bezeten klodders tegen het doek werpend als een pitcher op drift. Uit zo’n chaotische rapsodie van materialen en technieken ontstaat echter altijd een intens, harmonieus schilderij. De vermeende uitzonderingen op de regel worden onverbiddelijk overschilderd. De aanvangspositie is een liggende. Het doek bevindt zich op de grond. De hand van de schilder, de neus boven op het doek, stuurt de verf. Diverse lagen ontstaan, vermengen zich met of vormen in gedroogde vorm de ondergrond voor nieuwe structuren. De woeste, bijna primitieve manier van werken met diverse materialen verandert gaandeweg in een subtiel spel van kleuren en vormen. Soms ook verschijnen op oosterse karakters lijkende krabbels. De betekenis daarvan, zo die er al is, doet er minder toe dan de visuele spanning.

Het zijn vooral primaire kleuren, met hier en daar een toets zilver of goud. Weinig groen. Maan tracht de natuur niet na te schilderen, maar ambieert kleurcomposities die een eigen wereld scheppen, een bewustzijnstoestand bij hemzelf en de kijker creëren. Na een meditatieve start, zonder enige schets als uitgangspunt, laat hij zijn intuïtie stromen en geraakt in een soort trance. ‘Manisme’, noemt de kunstenaar, niet gespeend van enige zelfrelativering, dit lichamelijk zeer inspannende werk met een zelfoverstijgend mystiek randje.  Materiaalbeheersing, compositietechniek, kleurenkeuze en de juiste toets zorgen met deze intuïtieve staat van vervoering voor het harmonieuze eindresultaat.

Eelco Maan is sinds 1994 werkzaam als beeldend kunstenaar. Experimenteerde hij aanvankelijk met figuratieve, fauvistische en surrealistische elementen – met invloeden van Klee, Miró en CoBrA –, allengs werd zijn stijl soberder en abstracter. Een Maan-watcher kan er evengoed zijn attractie tot het craquelé in vroeg-Middeleeuwse kunst en woeste Pollock-erupties als tot de eigenzinnige kleurabstracties van Eugène Brands en Willem de Kooning in herkennen. Zijn werk past in de traditie van de lyrisch abstracte kunst en heeft een heel eigen toets, met een mystieke ondertoon. Het is Maans streven in zijn kunst het westerse en oosterse denken bijeen te brengen. De schilderijen hebben, soms schier onbenoembare, raakvlakken met werk van eerdere grote kunstenaars, maar hebben een dwingend eigen karakter. Herkenbaar in zijn authenticiteit. Een zeldzame kracht. Dat maakt Maan tot een hedendaagse meester.

Annemiek van Grondel, mei 2012

Anyone familiar with Eelco Maan, will recognize the synesthesia of a chequered life in his paintings. Lighting fires in the sighing undergrowth. Sweaty basements: the sound of guitars, strings, the drumbeats of the underground. Poetry, vitalism, Sufism, lovers of wisdom. Words hovering over white paper. And dreams, floors full of dreams. Cacophonies of colour created by paint brushes, books, canvasses, tubes of paint, palette instruments and little note pads.

However, he does not believe in the 'divine spark'. Dutch common sense prevails over matters of 'inspiration' or 'divine support'. One doesn't sit and wait for inspiration, one has to create it. There is no point in brooding or moon-struck wandering; Inspiration will surface on its own while working. Reminiscing about his time spent as a child, playing on the old faithful dike, the polder, the solitary farms along country lanes bordered by trees. This archetypal Dutch landscape constitutes the muse of his art rather than the divine spark. Although the colour green hardly ever makes an appearance, nature is omnipresent in his work. The multi-coloured skies above the IJssel river, the harsh yet merciful gusts of wind, the brand new pink hued dawn. Duckweed covered ditches meander calmly through the infinite lowland. Above all: the essence of freedom.

At first glance, the brush strokes on the canvas appear to be casual but that is just an illusion. In reality, it is an endless battle with various materials. Collages and arrangements of acrylic paint, cut-outs, eroded or torn elements and rice and crêpe paper. Spray-can discharges. Thick concrete and tile glue. Plastering cautiously with a filling knife, fanatically throwing splashes against the canvas like a pitcher in his element. Still, from such a tumultuous rhapsody of materials and techniques, an intense, harmonious painting always appears. The perceived exceptions to this rule are ruthlessly painted over.

Initially, the canvas is lying on the floor.
The hand of the painter guides the paint, his nose inches above the canvas. Various layers are generated which either blend with or, when dry, form the basis for new structures to emerge. Gradually, this savage, almost primitive, method of working with diverse materials changes into a subtle game of colours and shapes. Scribbles, resembling Oriental characters, occasionally appear. Their meaning, provided there is one, is subordinate to their visual intensity. Mainly primary colours are used, with a dash of silver and gold here and there. Hardly any green. Maan does not attempt to recreate nature, but seeks compositions in colour that create their own universe, that produce an awareness of mind for him and the public.
Following a meditative inception, he enters a state of trance where, unhindered by any preconceived sketching, he lets his intuition take over. 'Manicism' is what the artist has named this physically intense and personality-eclipsing labour, thereby portraying his proclivity for self-mockery. The mastery of materials, the composition technique, choice of colour and the right touch, in combination with his 'Manicism', make for a harmonious outcome.

Eelco Maan has been working as a visual artist since 1994. Initially experimenting with figurative, Fauvism and surrealistic elements – influenced by Klee, Miró and the CoBrA movement – he gradually adopted a more austere and abstract style. Any 'Moon-watcher' (his Dutch name 'Maan' means 'Moon') might very well recognize his attraction to the craquelure in early medieval art, to the savage Pollock eruptions and the obstinate colour abstractions by Eugène Brands and Willem de Kooning.
His work represents the lyrical abstract art tradition but with its own merit and a mystical undertone. His oeuvre touches ineffably upon works by preceding masters, but always shows a compelling idiosyncratic character. Recognisable for its authenticity. A rare force. That's what makes Maan a contemporary Master.

Annemiek van Grondel, mei 2012

Translation: Anke Strong-Boskamp


Memento, 70 x 70 cm, mixed media on canvas
In het Domein van de Ziel

over het maken van een schilderij

Ochtend in het atelier. De wolken in de hoge, blauwe lucht achter de ramen. Zitten voor een nieuw, maagdelijk wit doek als in een soort Zen-meditatie. De tijd verstrijkt, in gedachten maak ik vormen, kleuren en beweging.

Op zoek naar een reflectie van het gevoelde, het mysterieuze, het gemiste. Het atelier als laboratorium. Alles staat in afwachting. Alles is mogelijk. Vooropgesteld dat ik verdwijn en handen, hart en ziel het werk laat doen. Inspiratie is er altijd, de Kunst is het te kunnen ontvangen.
Ieder schilderij verbeeldt een complete wereld in zichzelf. Materiaalbeheersing en vakmanschap zijn maar de helft of zelfs minder van het verhaal. De kunstenaar is vooral een antenne of een doorgeefluik, een open raam waardoor de Inspiratie naar binnen kan stromen.

Beginnen aan een nieuw doek lijkt op een duik in een noordelijke oceaan. Koud en onwennig bij aanvang maar allengs verfrissend en belonend. Ik maak nooit schetsen, dus er bestaat altijd een kans geweldig te verdwalen in de leegte van een nieuw doek. En dat gebeurt ook wel maar verdwalen kan heilzaam zijn en er blijkt altijd wel weer een weg terug of een weg vooruit in het schilderij.

Er is ook onrust, er is aandrang. Er moet iets gebeuren; in dat grote witte “niets” dient zich iets te manifesteren. Voorbij de taal, voorbij de gedachten en voorbij het geraas van het ego. De woordenloosheid van de schilderkunst noopt tot sprakeloosheid bij de schilder.
Hier regeert het oog, het pure zien, de nieuwsgierigheid naar het vorm en kleur geven aan wat me bezighoudt.
Er is wel Idee maar geen gedachten. Er is betekenis maar niet beredeneerd, eerder intuïtief.

Schilderen ontstijgt en verdiept tegelijkertijd. Je doet moeite om iets van het levensmysterie zichtbaar te maken en je hoopt dat die vervoering zichtbaar is voor anderen.

Je kunt geen schilderij maken zonder af te dalen in jezelf, jezelf essentïele vragen te stellen. De schilder is ook een mysticus, een visionair, een alchemist. Uit verf en linnen probeert hij “goud” te maken, symbolisch goud, spiritueel goud.

Voor de kunstenaar is het ultieme schilderij wat voor de alchemist de ‘Steen der Wijzen’ is: een poort naar de ziel.


Eelco Maan
Basse, september 2006

Uit: 'In het Domein van de Ziel'

Eelco Maan, Schilderijen

Translation: Anke Strong-Boskamp
Into the Domain of the Soul

The creation of a painting

Morning in the studio. Outside, the clouds are floating high in a blue sky. The new, virgin white canvas in front of me invokes a Zen-like meditation. The time passes whilst in my mind I visualize shapes, colour and movement.

Searching for a reflection of the senses, the mysterious, the unnoticed. The studio as a laboratory. Everything in a state of suspension. Anything is possible. Provided my self-awareness fades and passes the reins to hands, heart and soul. Inspiration is ever present, the Art is to be able to embrace it. Each painting represents its own universe . The mastering of materials and craftsmanship only add up to a fraction of the story. The artist is mainly an antenna or a conduit, an open window through which the Inspiration can flow.

Starting a new canvas is like taking a plunge in a northerly ocean. Cold and strange to start off with but gradually becoming invigorating and rewarding. I never make preliminary sketches so there is always the risk of getting lost into the emptiness of an untouched canvas. In fact, that does happen to me occasionally but this can be beneficial and there always seems to be a way back- or forward in my paintings.

There is also agitation and an urgency. Something has to happen; a manifestation within that great, white 'nothingness'. Beyond language, beyond thoughts and beyond the roaring of the ego. The art of painting induces speechlessness in the painter. Instead the eye assumes command, the unadulterated vision and the lure of shape and colour captivate my attention. The Idea exists without conscious thought. There is meaning, not calculated, but intuitive.

Painting simultaneously exceeds and expatiates. I dedicate my art to visualizing a glimpse of life's mystery and I hope that by externalizing this in my paintings this will also be visible to others.

It's not possible to create a painting without descending into one's self and posing essential questions. As such, the painter is a mystic, a visionary, an alchemist. Out of paint and canvas he aims to create 'gold', symbolic, spiritual gold.

The ultimate painting for the artist is on a par with the Philosopher's Stone for the alchemist: the gateway to the soul.

Island, 110 x 100 cm, mixed media on canvas
Expositie-overzicht / Exhibition overview

Art Fair Asia, Whitestone Gallery, Fukuoka, Japan, 2016
Galerie de Paardenstal, Espel (Flevoland), 2016
Kunstbeurs Noord Brabant, Lithoijen (Gemeente Oss), 2016
Tunbridge Wells International Art Fair with Claremont Gallery,

Tunbridge Wells, UK, 2016

Galerie Thyade, Rotterdam, 2015
Galerie Sille, Oudewater, 2015
Claremont Gallery, Sevenoaks, Kent, UK, 2015
Kunstbeurs Noord Brabant, Lithoijen (Gemeente Oss), 2015

Hotel Pulitzer, Amsterdam, 2015
Zandvoorts Museum, Zandvoort, 2015


Galerie De Swarte Ram, Doesburg, 2014
Galerie Sous Terre, Aalsmeer, 2014
SEEART Fair Tunbridge Wells, UK, 2014
Galerie Thyade, Rotterdam, 2014
Galerie Sille, Oudewater, 2014
Galerie Eclat d'Art, Colmar, France, 2014


Galerie "In de oude school", Stroe, 2013
Kunst in de kop, St. Clemenskerk in Steenwijk, 2013
Galerie Sous-Terre, Aalsmeer, 2013
Atelierroute Steenwijkerland, 2013
Galerie 713, Knokke, Belgie, 2013
Oxford Arts Festival with Claremont Gallery, 2013
Kunstwerk! in de stellingen, Noordwolde, 2013


Art Gallery Radeski, Liege, Belgium, 2012
Claremont Gallery, Sevenoaks/UK, 2012
Galerie Sous Terre, Aalsmeer, 2012
Galerie Bruelle, Steenwijk, 2012
Atelierroute Steenwijkerland, 2012
Kleine kerk Steenwijk, 2012
Diaconessenhuis Meppel, 2012
Galerie Tolg’Art, Wierden, 2012


Galerie de Swarte Ram, Doesburg, 2011
Arti 2011, Den Haag, 2011
Art Gallery Radeski, Luik, 2011
Kunst in de Kop, Steenwijk, 2011
Galerie Sous-Terre, Aalsmeer, 2011
Cultuurtempel Haarlem, Haarlem, 2011
Galerie in de Oude School, Stroe, 2011
Galerie Tolg’Art, Wierden, 2011
Galerie Miya, Hellevoetsluis, 2011


Open Art Fair, Utrecht, 2010
Galerie de Vlaming, Den Haag, 2010
Galerie Art in Maupertuus, Geulle, 2010
Kunstsalon Eindhoven, Eindhoven, 2010


Galerie in de Oude School, Stroe, 2009
Galerie De Swarte Ram, Doesburg, 2009
Galerie Thyade, Rotterdam, 2009
Galerie Gauguin, Heeze, 2008 / 2009


Galerie & Artotheek de Vlaming, Den Haag, 2008
Galerie Art in Maupertuus, Geulle, 2008
Galerie Eikenaar, Burgh Haamstede, 2008
Galerie in de Oude School, Stroe (Gelderland), 2008
Primavera Kunstsalon, Rotterdam Ahoy, februari 2008
Galerie & Artotheek de Vlaming, Zoetermeer, winterexpositie, 2008KUNST Event Arnhem, 2007
Hoogeland Gebouw, Utrecht, 2007
Galerie & Artotheek de Vlaming, Zoetermeer, zomerexpositie, 2007
Kunstschouw Westenschouwen, Burgh Haamstede, 2007
KUNST Event, Groningen, 2007
Galerie Eikenaar, Burgh Haamstede, 2007


Galerie Pereboom, Oudehorne, 2006
Galerie Gauguin, Heeze, Lustrumexpositie, 2006
Galerie Catharina, Hillegom, 2006
Holland Art Fair, Den Haag, 2006


‘Lourens Pure Luxury’ Event, Koperen Hoogte, Zwolle, 2005
Galerie Beeldkracht, Scheemda, 2005


Galerie Gauguin, Heeze, 2004


Galerie Gauguin, Heeze, 2002
Galerie Beeldkracht, Scheemda, 2002


Galerie Erte Art, Echt, 2001
De Bewaerschole, Haamstede, 2001
Galerie Gauguin, Heeze, 2001
Galerie/Atelier Overdevest, Berkel en Rodenrijs, 2001


Galerie De Groene Poort, Middenbeemster, 2000
Galerie Dingen, Vlaardingen, 2000
Galerie Gaugain, Heeze, 2000


Galerie Gaugain, Heeze, 1999


Galerie "De Kunstkelder", Rotterdam 1997


Pleintheater, Amsterdam, 1995
Iran Brazil Art Gallery, Amsterdam, 1995
Amtec Art, Zevenbergen, 1995
Vision Quest, 250 x 120 cm, mixed media on canvas

Publicaties / Publications

Eelco Maan, lyrical abstract paintings, Brochure, 12 pagina’s FC, 27 x 21 cm, 2018

Embracing the Light, lyrical abstract paintings, Eelco Maan/Kunstboek, 36 pagina’s FC, 21 x 21 cm, ISBN 978-90-811204-0-1, 2012

TWAALF, Eelco Maan & Hannah de Leeuwe, Gedichten en foto's, 21 x 21 cm, gebonden, 28 pagina's, ISBN 978-90-811204-2-5, 2010

Aan de vooravond, Eelco Maan, gedichten, gedichtenbundel / 130 x 190 mm / 56 pagina's / ISBN 978-90-484-1205-1, 2010

Het universum in de kunst, boek bij gelijknamige tentoonstelling, Galerie Thyade, juli 2009

Galerie Gids, 2009

Tableau Finearts Magazine, december 2008 (pagina 99)

Catalogus Primavera Kunst- en Antieksalon 2008 (pag 76)

Kunstgids Kunstenaars 2008 eerste editie ISBN97-809687-3-8 (pag 164-165)

Invitation to Art, Kunsttijdschrift, Winter 2006-2007

In het domein van de Ziel, Eelco Maan, Schilderijen, 2006 / Kunstboek, 52 pagina’s FC, 21 x 24 cm, ISBN 90-811204-1-7

Galerie Gids, 2006

Eelco Maan, Schilderijen, 2006/ Flyer/ Uitgave tbv. de Holland Art Fair

Eelco Maan, Schilderijen, 2005 / Brochure, 16 pagina’s FC, 21 x 21 cm

Eelco Maan, Works on paper, 2003 / Brochure, 16 pagina’s FC, 21 x 21 cm

1001 Reasons to love the earth / The world Art Collection, Art Book, 2002 , ISBN 90-80-4045-5-1

Eelco Maan, Paintings 1994-2000 / 2000, Brochure , 16 pagina’s FC, 21 x 21 cm

Amtec Art Kunstkalender , 1996

Amtec Art Kunstkalender, 1995

Patrimonium Woningstichting Kunstkalender, 1995 (fotografie)


Home I Paintings I ShowsBlog I Studio I WebstoreFilm & Photo I Info I Contact I LinksWebsite designed by Eelco Maan I The Netherlands I © Eelco Maan